Semalt: Tomaşaçylaryň has gowy düşünmegi has gowy mazmuny ýeňilleşdirýär


Mazmuny

 • Giriş
 • Tomaşaçylaryňyza düşünmegiň ähmiýeti
 • Tomaşaçylaryňyza nädip düşünmeli?
 • Netije

Giriş

Marketing habaryny okap gördüňizmi we habaryň size ýörite döredilen ýaly duýduňyzmy? Satyjynyň pikiriňizi okap biljekdigine jedel edip bilersiňiz, sebäbi ol siziň näme pikir edýändigiňizi anyk bilýär we diliňizi gaty we düşnükli bilýär. Bu, diňe bir marketolog öz diňleýjilerine berk düşüneninde bolýar.

Mazmun marketinginde üstünlik gazanmak üçin diňleýjilere düşünmek möhüm açardyr. Tomaşaçylaryňyzyň kimdigini, halaýanlaryny we halamaýandygyny, zerurlyklaryny, kynçylyklaryny, höweslerini we maksatlaryna ýeterlik derejede düşünmeseňiz, gyzykly mazmun döredip bilmersiňiz.

Tomaşaçylaryňyzy tanaýan wagtyňyz, olaryň pikirlerine we pikirlerine göz aýlarsyňyz. Ine, mowzugy nädip ýeňip bilersiňiz Gözleg Motorynyň Optimizasiýasy.

Tomaşaçylaryňyza düşünmegiň ähmiýeti

Maksadyňyz, markaňyzyň paýnamasyny artdyrmak we netijede kompaniýanyňyzyň aşaky gatlagyny gowulandyrmak bolsa, diňleýjileriňize düşünmek meselesini pese gaçyryp bilmersiňiz.

Tomaşaçylaryňyz bilen rezonans döredýän we satyn almak kararyna gelmegini isleýän berk marketing mazmunyny döretmek meselesine gezek gelende, diňleýjileriňiziň ýeke özi bilmez. Olaryň kimdigine we nämäni höweslendirýändigine çuňňur düşünmeli.

Marketolog hökmünde maksadyňyzyň müşderileriňize kimdigiňizi, hödürleýän hyzmatlaryňyzy we näme üçin bäsdeşlikden has gowudygyňyzy görkezmek barada jedel ýok. Şeýle-de bolsa, marketing strategiýaňyz daş-töweregiňize we diňe zerurlyklaryňyza gönükdirilen bolsa, kampaniýaňyz bütinleý betbagtçylyk bolar. Gaty mazmun, maksatly diňleýjiniň töwereginde jemlenendir.

Tomaşaçylaryňyza has gowy düşünmegiňiziň has köp sebäbini bilmek üçin okaň.

1. Tomaşaçylaryňyzy kesgitlemäge kömek edýär

Gaty mazmun marketing strategiýasy döretmek üçin wagt talap edýär we maksat bazaryňyz bilen baglanyşyp bilmeýän mazmun döredip, şol wagt islemersiňiz. Maksatly diňleýjiňiz dürli ýaşdaky, jyns, geografiki ýerleşiş we bilim derejesi bolan adamlary öz içine alýar.
Mazmunyňyzda ulanmagyň iň gowy dilini ýa-da äheňini bilmek üçin diňleýjileriňizi demografiýasyna görä kesgitläp bilmelisiňiz, ululary nyşana alanyňda ýaşlar bilen umumy sözlemleri ýalňyşmaň. Tomaşaçylaryňyza düşünmek, hyzmatlaryňyzy kim hödürleýändigiňizi tanamaga kömek edip biler we şeýlelik bilen zerurlyklaryny kanagatlandyrjak we öňde goýlan maksatlaryňyza laýyk gelýän iň gowularyny bermek üçin güýjüňizi sarp edip biler.

2. Netijeli we täsirli mahabat

Mahabat habarlaryňyzyň täsirli bolmagy üçin, diňleýjileriň ünsüni özüne çekmegi we goldamagy başarmaly. Bu diňe diňleýjilere düşünýän bolsaňyz mümkindir. Bir adamy gowy tanaýan wagtyňyz, olaryň ünsüni çekmegiň iň gowy ýoluny we ulanjak sözlerini ýa-da iň gowy äheňini bilýärsiňiz.

Aboveokarda belläp geçişimiz ýaly, ýaşlara habary netijeli ýetirmegiň usuly ulular üçin birmeňzeş däl. Şeýlelik bilen, önümleriňizi ýa-da hyzmatlaryňyzy mahabatlandyrmak we habary netijeli düşürmek üçin diňleýjileriňizi gowy tanamak we mahabat habaryňyzy iň özüne çekiji görnüşde dizaýn etmek möhümdir.

3. Hyzmatlary/önümleri kanagatlandyrmak

Satjak önüm öndürmek üçin belli bir diňleýjä gönükdirilen bolmaly, şonuň üçin ähli zerurlyklaryna laýyk gelýän hyzmatlary bermäge mümkinçilik bermek üçin diňleýjiňiziň isleglerine, tagamlaryna we maliýe güýjüne düşünmek gaty möhümdir.
Ajaýyp önümleriňiz we hyzmatlaryňyz bolup biler, emma maksatly demografiýaňyz olary alyp bilmeýän bolsa, mazmunyňyz näçe ynandyryjy bolsa-da, islenýän netijeleri berip bilmez. Şonuň üçin diňleýjileriňize zerurlyklaryna we satyn alyş güýjüne görä bölmek üçin düşünmek zerur.

4. Müşderiniň wepalylygy

Müşderileriňizi gowy tanaýan bolsaňyz, aňsatlyk bilen olara duýgudaşlyk edip, markaňyza has wepaly edip bilersiňiz. Müşderilere möhüm duýgy döredýän we ýürekden gyzyklanýandygyňyzy görkezýän mazmuny dizaýn edip bilersiňiz. Hiç bir müşderi siziň ýeke-täk aladaňyz girdeji köpeltmek diýip pikir etseler, hyzmatlaryňyz bilen gyzyklanmaz. Gadyryny duýmak isleýärler; önümleriňiziň we hyzmatlaryňyzyň meselelerini nädip çözüp biljekdigini bilmek isleýärler.
Tomaşaçylaryňyzyň isleglerine we olaryň nähili pikir edýändigine düşüneniňizden soň, bazaryň abraýyna oňyn täsir etjek wepalylygy gazanmak aňsat bolýar.

5. Dolandyryşyň artmagy

Müşderilerini kanagatlandyryp bilýän we ynamyny gazanan islendik kompaniýa, haryt dolanyşygyny artdyrjakdygyna ynanýar. Markaňyza wepaly müşderileriňiz bar bolsa, başgalary siziň markaňyza howandarlyk etmäge ynandyrmak üçin ellerinden gelenini ederler.
Wepaly müşderiler önümleriňizi we hyzmatlaryňyzy sosial media platformalarynda paýlaşyp bilerler we dostlary we maşgalalary sahypalary halamaga çagyryp bilerler. Bularyň hemmesi ROI-ni ýokaryk öwürer.

Tomaşaçylaryňyza nädip düşünmeli?

Indi diňleýjilere düşünmegiň ajaýyp peýdalaryny bilseňiz, diňleýjilere has gowy düşünmek üçin näme edip biljekdigiňiz hakda pikir edip bilersiňiz. Dogrusy, bizem muny düzdük.
Tomaşaçylaryňyza nädip düşünmelidigini bilmek üçin okaň
 • Bazar gözleglerini geçiriň
Munuň manysy ýok ýaly bolup görünmegi mümkin, ýöne köp marketing kampaniýasynyň şowsuzlygynyň bazar gözlegleriniň ýeterlik däldigini bilip geň galarsyňyz. Köp telekeçiler, maksatly diňleýjiňiziň demografiýasyny göz öňünde tutmagyň töleginiň kyn ýoluny öwrendiler. Maksatly demografiýaňyzyň hakykatdanam markaňyz üçin dogrydygyna göz ýetirmek üçin gözlegleriňizi etmeli.

Gözleg, mazmunyňyzy döredeniňizde göz öňünde tutmaly möhüm elementdir. Tötänleýin edilmeli zat däl. Jikme-jik bazar derňewi diňleýjileriň isleglerine, mazmunyňyza haýsy möhüm habarlary goşmalydygyňyzy we olary ýetirmegiň iň gowy usulyna düşünmäge kömek edip biler. Şeýle hem sizi nädogry ýerlerde wagt we pul ýitirmekden halas eder.

Tomaşaçylaryňyzy has gowy tanamak üçin ulanyp boljak birnäçe bazar gözleg gurallary bar, olaryň käbiri Amerikan FactFinder, Google Trends we Google Analytics.
 • Tomaşaçylaryň pikirlerine we teswirlerine gözegçilik ediň
Tomaşaçylaryňyza has gowy düşünmek isleseňiz, seslenmeler we teswirler gaty möhümdir. Müşderileriňiziň marketing habaryna nähili jogap berýändigine, näderejede gowy we näçe jogap berýändigine üns beriň? Müşderilere hyzmatlaryňyz barada pikir alyşmaga ýer beriň we teswirlerine we tekliplerine has gowy hyzmat etmek üçin hoş geldiňiz.

Wagtyň geçmegi bilen olaryň pikirlerine gözegçilik edip, maksatly diňleýjileriň endikleri, halaýanlary we halamaýanlary hakda köp zat öwrenip bilersiňiz. Şeýle hem, sosial media sahypalarynda, blogda we müşderi goldaw kanallarynda olaryň teswirlerine we gatnaşygyna gözegçilik edip bilersiňiz.

Iň ýokary netijelilik üçin hünärmenleriň hyzmatlaryny gözlemeli semalt.com. Bu usulyň diňe ähli seslenmelere we zerur düzedişlere uly üns berilse täsirli bolup biljekdigini ýadyňyzdan çykarmaň.

 • Anketalary geçiriň
Bu, diňleýjilere has gowy düşünmek üçin iň gönümel usul hakda. Anket, maksatly diňleýjileriňiz barada bilmek isleýän zatlaryňyz barada has gowy hyzmat etmek üçin mazmunyňyzy düzmäge kömek etmek üçin sorag bermäge mümkinçilik berýär. Şeýle-de bolsa, has köp adamy oňa gatnaşmaga höweslendirmek üçin bir höwes goşmaly bolmagyňyz mümkin.

“SurveyMonkey” ýaly gurallaryň peýda bolmagy bilen, anketalary geçirmek aňsat boldy. Anketany döredeniňizde, maksatly diňleýjiňiziň kynçylyklaryny, maksatlaryny we arzuwlaryny kesgitlemäge mümkinçilik berýän soraglar bermeli.

Soraglar gysga bolmaly we gutarmak üçin köp wagt gerek däl, sebäbi diňleýjileriňiz gaty uzyn bolsa olary ýarym ýolda goýup bilerler. Her soragyň gapdalyndaky mysallary goşmak, diňleýjilere isleýän jikme-jiklikleriňizi bilmäge kömek edip biler. Anketalary web sahypaňyza ýerleşdirip, e-poçta arkaly iberip ýa-da sosial media platformalaryňyza ýükläp bilersiňiz.
 • Alyjy şahsyýetleri dörediň
Satyn alyjy şahsyýet, ideal maksatly diňleýjiňiziň çuňňur beýanydyr. Maksatly diňleýjiňiziň bäş Ws we H-ä jogap berýär (Kim? Näme? Näme üçin? Nirede? Haçan? We nädip?)

Satyn alyjy şahsyýeti döretmek, marketing mazmunyňyz bilen kime gönükdiriljekdigini, önümleriňize we hyzmatlaryňyza näme üçin mätäçdigini, satyn alyş kararlaryny kabul etmegine näme itergi berýändigini we olary öwürmek üçin näme edip biljekdigiňize düşünmäge kömek eder.

Satyn alyjy şahsyýet, maksatly diňleýjileriňizi özüne çekjek mazmunyň görnüşi barada düşünje berýär. Mazmunyňyzy diňleýjileriňiziň ýaşyna, jynsyna, adaty girdejisine we bilim derejesine baglylykda özboluşly zerurlyklaryny kanagatlandyryp bilersiňiz.
Satyn alyjy şahsyýet döretmek üçin diňleýjileriňiziň ýaşy, jynsy we geografiki ýerleşişi ýaly esasy demografiýasy bolmaly. Şeýle hem, olaryň bilim derejesi, adaty girdejileri we hünäri ýaly jikme-jiklikleri goşmaly. Iň oňat alyjy şahsyýet, maksatly diňleýjiňiziň gorkularyny, kynçylyklaryny we maksatlaryny görkezmelidir.

 • Önümler we hyzmat täzelenmeleri bilen synag
Tomaşaçylaryňyza has gowy düşünmegiň ýene bir usuly, önümleriňiziň ýa-da hyzmatlaryňyzyň täzelenmeleri bilen synag etmekdir. Haýsydyr bir önümi ýa-da hyzmaty diňleýjilere hödürläniňizde, olaryň kabul edilip bilinjekdigini ýa-da iň gowy hyzmaty üpjün etmek üçin doly önümçilikden ozal düzedişleriň edilmelidigini bilmek üçin az synag ediň.

Täze pikirleri diňleýjileriňiz bilen synap göreniňizde, işiňiziň olar bilen näderejede ösýändigini we önümleriňiziň ýa-da hyzmatlaryňyzyň üýtgeýän zerurlyklaryna laýyk gelmegini üpjün etmek üçin edip boljak üýtgeşmeleri bilmäge kömek edýär.
 • Bäsleşigi öwreniň
Bäsdeşleriňize (siziň ýaly maksatly diňleýjileri paýlaşýan) seredip, diňleýjilere has gowy düşünip bilersiňiz. Müşderilerine wepaly bolmak üçin näme edýändiklerini kesgitläň, mazmunynda haýsy äheňi ulanýarlar? Tomaşaçylaryň ünsüni çekmek üçin marketing strategiýalarynyň haýsy görnüşlerini ulanýarlar?

Bu, diňleýjiňiz bilen rezonans döredýän mazmuny nädip döretmelidigine düşünmäge kömek edip biler. Web ussatlary emalt.com bäsleşýän web sahypalarynyň giňişleýin derňewini geçirmäge kömek edip biler.

Giňişleýin bäsdeşlik derňewini geçirmek üçin aşakdaky ädimleri ýerine ýetiriň;
 • Bäsdeşleriňiziň kimdigini kesgitläň
 • Marketing strategiýalaryny derňäň we bu strategiýalar bilen uly netijelere ýetýändiklerini anyklaň.
 • Mazmun strategiýasyny gözden geçiriň
 • Marketing mazmunyny we ulanýan sosial media strategiýasyny we platformalaryny nädip öňe sürýändiklerini biliň.
 • Marketing mazmunynyň müşderilerini näderejede gyzyklandyryp biljekdigini derňäň.

Netije

Gowy mazmun, esasanam öwrülişik görnüşi, akyl okaýan ýaly çykýar. Eseriňiz diňleýjileriň ýürek urgusy bilen deň derejede hereket edensoň, onuň öwrüljekdigine arkaýyn bolup bilersiňiz. Karz alnan aýakgaplarda, potensial diňleýjileriň aýakgaplarynda ýöremegiň sungatyny we ylymyny öwrenýänçäňiz, gysga wagtyň içinde olary yzarlap, size üns bermezligiňiz mümkin!


mass gmail